Modern Language Association (MLA) International Bibliography


数据库介绍: 

    文学、语言及语言学方面的研究人员能够从Modern Language Association (MLA) International Bibliography 获得从1926开始180万条来自于现代语言协会的书目信息以及各种文学风格的作家的传记、评论文章及刊物文章。

帮助文档